Strategija SDH že povzroča sive lase

NatisniNatisni

Medij: Delo Avtorji: Grgič Maja Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 17. 12. 2015 Stran: 9

Letni načrt upravljanja Opozarjajo na nekatera neizvedljiva določila - Vlada je sprejela tudi merila zaposlovanje holdinga

Ljubljana - Slovenski državni holding (SDH) v letnem načrtu upravljanja naložb za prihodnje leto opozarja na neizvedljivost nekaterih določil strategije upravljanja državnih naložb, ki so se kot problematična izpostavljala že ob njenem sprejemanju.


SDH v letnem načrtu upravljanja naložb, ki smo ga pridobili, navaja, da bo pri razpolaganju z naložbami zasledoval najvišjo kupnino. Pri tem opozarja na težave glede zagotavljanja preprečevanja koncentracije lastništva - posamezni delež ne sme preseči državnega - v petih družbah. SDH namerava takšno določilo vnesti v statut NLB, kjer je država edina lastnica. Za Petrol predlaga določeno spremembo določila zakona o javnih financah, ki predvideva, da zasebni vlagatelj v družbi ne more preseči 25-odstotnega deleža brez soglasja vlade. Kasneje bi to uredil še v statutu družbe.

Omejitev je neuresničljiva

Za Savo, Pozavarovalnico Sava in Krko pa SDH ugotavlja, da omejitev koncentracije ni izvedljiva, saj bi za taksno spremembo statuta potrebovali soglasje vseh delničarjev, česar pa ni pričakovati, saj bi se s tem odrekli morebitni kontrolni premiji. Omejitev bi sicer bilo mogoče doseči z omejitvijo glasov posameznega lastnika, vendar to za borzna podjetja, kar omenjene družbe so, ni mogoče.

Sive lase SDH povzroča tudi navodilo strategije upravljanja, da strateška in pomembna podjetja za razpolaganje s svojimi naložbami prav tako potrebujejo soglasje SDH. V SDH ugotavljajo, da v družbah, kjer država ni edina lastnica, nadzorne svete k temu ni mogoče zavezati, saj je SDH izenačen z drugimi delničarji. Poleg tega bi bilo takšno ravnanje v nasprotju z zakonom o SDH in ZGD (zakon o gospodarskih družbah). SDH bo zato nadzorne svete le pozval, naj takšne odločitve predhodno dajo v soglasje skupščini.

Glede testiranja interesa zaposlenih pri prodaji družbe, ki jo predvideva strategija, pa bo SDH deset dni pred začetkom prodajnega postopka o tem obvestil upravo, ta pa naj bi nato to sporočila delavcem, ki lahko izrazijo interes za nakup.

Visok ciljni donos

Jedro letnega načrta predstavlja načrt upravljanja po posameznih panogah in konkretnih naložbah, ki za njih določa tudi pričakovane cilje. Kakšni konkretno so ti cilji, nam ni uspelo izvedeti, načeloma pa naj bi bili usklajeni s strategijo upravljanja. To pomeni, da bi moral povprečen donos na kapital doseči 6,3 odstotka.

Predsednik uprave SDH Marko Jazbec je v nedavnem pogovoru za Sobotno prilogo Dela povedal, da ta donos ni nedosegljiv, da pa se bo treba ukvarjati z resnimi prestrukturiranji in ambicioznimi cilji. V ta namen bodo vladi predlagali določene spremembe strategije upravljanja. Med drugim tudi razširitev načinov prodaj NLB, ki naj bi jo po sedanjih načrtih prodali prek javne ponudbe delnic.

Merila za poslovanje

Vlada kot skupščina SDH je včeraj sprejela tudi merila za merjenje uspešnosti poslovanja SDH. Ta merila predvidevajo, da mora SDH zasledovati tako finančne kot nefinančne cilje. Med prve spadajo uspešnost izvajanja strategije upravljanja, med druge pa ugled in družbena odgovornost.

Finančni cilji predvidevajo, da bo donos na kapital SDH prihodnje leto znašal 4,2 odstotka in dosegel 0,5-odstotno stroškovno učinkovitost od vrednosti naložb v upravljanju, katerih vrednost se giblje okoli 12 milijard evrov. Vlada v državnem proračunu za prihodnje leto pričakuje 250 milijonov evrov prihodkov od prodaj in 87 milijonov evrov od dividend. To kaže, da od drugih naložb ne pričakuje večjih prilivov, saj naj bi 250 milijonov evrov kupnine dobila samo od NKBM, ki je že prodana ameriškemu skladu Apollo, a ta s plačilom čaka na izpolnitev določenih pogojev.

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.